Montag, 1. Dezember 2014

KONTABILITETI

à arka dhe banka
à shitjet dhe blerje
à magazinat
à fletedoganimet
à listepagesat
à qendrat e kostos
à kontabilitetiHAPJA E PROGRAMIT ALPHA

Me hapjen e programit  alpha ne ekran shfaqet  dritarja diloguese  ku :

Te perdoruesi shtyp    q
Te Fjalekalimi shtyp  q

RADHA E PUNES


HAPI I PARE  KRIJIMI I NJE NDAEMARRJE ME NJESITE E SAJ


1. CELJA E NDERMARRJES

SKEDARE à KOFIGURIM NDERMARRJE
Ploteso tabelen e meposhtme me te gjitha te dhenat qe kerkohen.

2. CELJA E VITIT USHTRIMOR
Behet ne te njejtin ambient  ku regjistrohet dhe ndermarrja, kur ruhet  ndermarrja kliko te CELJA E VITIT USHTRIMOR dhe ne qofte se do te punosh ne te dy vitet kliko te te dy.

3. CELJA E MAGAZINAVE

CELJE à MAGAZINA
Ploteso tabelen e meposhtme me te gjitha te dhenat qe kerkohen.
M1 à magazina e mallrave
M2 à magazina e lendeve te para
M3 à magazina e produkteve te gatshem
M4 à magazina e aktivet te qendrueshme
Klik te gjendja  Normale

4. CELJE E NJESIVE TE PRODHIMIT NDERTIMIT APO SHERBIMIT
CELJE à NJESI PRODHIMI ;NDERTIMI;SHERBIMI
Ploteso tabelen e meposhtme me te gjitha te dhenat qe kerkohen.
Celen nese ndermarrja ka te tilla.

5. CELJE E PIKAVE TE SHITJES
CELJE à PIKE SHITJE (PS)
Ploteso tabelen e meposhtme me te gjitha te dhenat qe kerkohen.
Ne rast se ndermarrja deshiron ti evidentoj te vecanta pikat e shitjes mund ti beje keto; pika 1; pika 2; pika 3 etj

6. CELJE E PIKAVE TE FURNIZIMIT
CELJE à PIKE FURNIZIMI (PF)
Ploteso tabelen e meposhtme me te gjitha te dhenat qe kerkohen.
Ne rast se ndermarrja deshiron ti evidentoj te vecanta pikat e furnizimit mund ti beje keto; pika 1; pika 2; pika 3 etjHAPI I  II   AXHORNIMI I  AMBIENTEVE NDIHMESE


1. Arzhonimi i kurseve

TE NDRYSHME à NDERRIM KURSI
Ploteso tabelen e meposhtme me te gjitha te dhenat qe kerkohen. Nderrimi i kursit behet para regjistrimit te veprimeve

2. Arzhonimi i sigurimeve

TE NDRYSHME à SIGURIMET
Ploteso tabelen e meposhtme me te gjitha te dhenat qe kerkohen. Kjo eshte mire te behet ne fillim te punes

3. Arzhonimi i tatimeve

TE NDRYSHME à TATIMET
Ploteso tabelen e meposhtme me te gjitha te dhenat qe kerkohen. Me ndryshimet perkatese.

4. Plotesimi i tabelave te pagave

TE NDRYSHME à PAGAT
Ploteso tabelen e meposhtme me te gjitha te dhenat qe kerkohen.Kjo vlen vetem per institucionet buxhetore ndermarrjet e tjera i percaktojne pagat vete.

5. Vendosja e fjalekalimit

TE NDRYSHME à NDERRIM FJALEKALIMI
Ploteso tabelen e meposhtme me te gjitha te dhenat qe kerkohen. Per operator dhe supervisor.

HAPI  I  III  HEDHJA E GJENDJES KONTABEL

CELJA E LLOGARIVE
1. CELJE à PLANI I LLOGARIVE
 Te LLOGARIT VETJAKE  programi aferon minimumin e llogarive te celura, per te shtuar llogari te tjera  duhet koperuar me  LLOGARITE STANDARTE

a. Per te celur nje llogari nga llogaria Standart te llogaria vetjake veprohet :

CELJE à PLANI I LLOGARIVE klik te LLOGARITE STANDART  zgjidhet llogaria dhe klik COPY.
b. Per te shtuar nje nen llogari  Te LLOGARIT VETJAKE   gjendet llogaria meme behet klik  dhe plotesohet te dritarja poshte  psh klik te llogaria meme 411 te dritarja poshte shtojme 4110 dhe shkurajme klientin e analizuar. Klik RUAJ

2. CELJA E KARTELAVE TE KLIENTEVE
CELJE à KLIENT
Ploteso tabelen e meposhtme me te gjitha te dhenat qe kerkohen. Per klientet e vegjel hapet nje llogari e vecante me emrtimin  41100 Kliente te tjere.

3. CELJA E KARTELAVE TE FURNITOREVE
CELJE à FURNITOR
Ploteso tabelen e meposhtme me te gjitha te dhenat qe kerkohen. Per Furnitor e vegjel hapet nje llogari e vecante me emrtimin  40100 Furnitor te tjere.

4. HEDHJA E GJENDJES SE LLOGARIVE
Rekomandohet kur ndermarrja trashegon nje gjendje te meparshme.
REGJISTRIME à FLETE KONTABEL

HAPI I IV  HEDHJA E GJENDJES FIZIKE

1. Celja e kartelave te punonjesve
CELJA à PUNONJES
Ploteso tabelen e meposhtme me te gjitha te dhenat qe kerkohen. Behet ndarja e ne sektor kur eshte e nevojshme.Kur punonjesi larkohet kilk te Aktiv.
Ne qofte se doni te ndryshoni kartelen e punetorit perseri shkoni te CELJA à PUNONJES. Klik te emri i punonjesit qe doni ti ndryshoni kartelen klik me maus ne fushen qe deshironi te ndryshoni klik Ruaj.

2. Celja e kartelave te artikujve
CELJA à ARTIKUJ
Ploteso tabelen e meposhtme me te gjitha te dhenat qe kerkohen.

3. Hedhja e gjendjes fizike te invetarit
REGJISTRIME à MAGAZINE
Per kete pergatitet nje Flete Hyrje  per te gjitha magazinat dhe per aktivet e qendueshme.

4. Zgjedhja e ndermarrjes
SKEDARE à ZGJEDHJE NDERMARRJE
Zgjidh nje nga ndermarrjet per te cilen interesohesh. Klik OK

5. Zgjedhja e gjuhes
SKEDARE àGJUHA Kli k te gjuha qe deshiron

HAPI    I    V   REGJISTRIMI

Te gjitha veprimet behen ne ambientet e regjistrimit, per kete duhet te kemi parasysh:
1.      periudhen:  behet  TE NDRYSHME à NDERRIM PERIUDHE
2.      llojin e dokumentit : duke klikuar te dokumenti perkates

A. REGJISTRIME / ARKA
Ploteso tabelen e meposhtme me te gjitha te dhenat qe kerkohen.
Ne qoftes e ke nje Mandat Arketim klik te ARKETIME
Ne qofte se ke nje Mandat Pagese klik te PAGESA
Ne qofte se kerkon nje llogari klik te lupa
Ne  qofte se llogaria nuk eshte  celur,  cel llogarine me nje nga menyrat.
Ne qofte se do ta ndash shume te Kredituar/Debituar hidh shumen e pare dhe me pas vazhdo me te dhenat e shumes se dyte.
Te llogaria arke zgjidhe 5311  etj.
Pasi ke perfunduar veprimet  klik RUAJ
Ne qofte se do te beni shperndarjen ne qender te kostos Klik yes .  klik RUAJ.

B. REGJISTRIME / BANKA
Eshte i ngjashem me ARKEN

C. REGJISTRIME / MAGAZINA
Sherben per regjistrimin e Flete Daljeve dhe Flete Fyrjeve ne magazine.
Klik  Flete Hyre ose Dalje
Hyrje nga  blerje,prodhim i vet ;magazine; tjera (procesverbal, dhurata etj )
Te dokumenti shoqerues
1.      kuadrati i pare à sasia e dokumetave shoqerues  0;1;2;3
2.      kuadrati i dyte à numri i dokumetit shoqerues qe i referohet FH
3.      kuadrati i trete 
D. REGJISTRIME / PRODHIMI
Sherben per regjistrimin e Flete Daljeve dhe Flete Fyrjeve te prodhimit

E. REGJISTRIME / SHITJE/BLERJE
Sherben per regjistrimin e fature blerje (FB)fature shitje  (FS)  dhe Faturave te sherbimit (FSK)

F. REGJISTRIME / FLETE DOGANIMIT
Sherben per regjistrimin e flete doganimet eksport dhe import shih  tabelen
F. REGJISTRIME / LISTE PAGESAVE
Sherben per regjistrimin e liste pagesave

HAPI  I VI   KERKESAT

Informacioent qe kerkoni per regjistrimet e bera do ti gjeni tek menuja KERKESAHAPI I VII  VEPRIMET E MBYLLJES

1. Nderrimi cmimit te magazines
TE NDRYSHME à NDERRIM CMIMI

2. Shperndarja e shpenzimeve anesore
TE NDRYSHME à SHPERNDARJA E SHP. TE BLERJES.

3. Mbyllje e llogarive
TE NDRYSHME à MBYLLJE E VITIT USHTRIMOR
1.      mbyllja e llogarive te shpenzimeve dhe te ardhurave
2.      mbyllja e llogarive te tjera
3.      mbartja e llogarive per periudhen pasardhese
Rakordimi i llogarive te vitit  me Flete kontabel
REGJISTRIME à FLETE KONTABEL
Jane te gjitha veprimet qe behen jashte magazinave
a.      Kaluar fitimi i viti paraardhes ne llogarine Fitimi dhe Humbje te mbartura DEBI 121 à KREDI 107
b.      Rregulluar llogarite si 401;411;431;445;4456;4457;442;467 etj
c.      Mbyllja e gjendjes se vitit paraardhes DEBI 603 à KREDI 351;311;312
d.      Lene gjendje per vitin ne vazhdim DEBI 351;311;312 à KREDI 603
e.      Mbyllja e rezultatit te viti ne vazhdim DEBI 701;702;704;705 à KREDI 121
f.       Llogaritja e Tatim Fitimit te vitit ne vazhdim DEBI 121 à KREDI 444  (fitimi i viti shumezuar me 23 %)
4. Raportet finale
5. Postimi
Pasi te siguroheni se dokumentat jane te regjistruara sakte
REGJISTRIM à POSTIM

6. Dalja nga Programi
SKEDAR  à DALJE.

HAPI I VIII     VEPRIME TE TJERA

1. Backup
Pedoret per te ruajtur te dhenat ne nje direktori tjeter apo nje diskete.
Klik te Kodi per te zgjedhur ndermarrjen
Klik te viti per te zgjedhur vitin
Klik te destinacioni  mbi shigjete per te regjistruar skedarin qe do te kopjoni.
Klik Backup ( pasi jane bere percaktimet e mesiperme.
2. Restore
perdoret per marrjen e te dhenave nga nje direktori tjeter apo diskete. Veprimi i anasjellte i Backup.
Klik te shigjeta e burimit  per te zgjedhur direktorine nga do te merret informacioni.
3. Export
Sherben per eksportimin e kategorive te caktuara tete dhenave  ne nje direktori apo ndermarrje tjeter.
1.      Te eksport zgjidhet informacioni qe duam te eksportojme.
2.      Te Exp/Imp  klik te Direktori
3.      Te Destinacioni  zgjidhet direktoria apo ndermarrja ku do behet eksportimi.
4.      Klik OK
4. Import
Sherben per importimin e te dhenave nga nje direktori apo ndermarrje tjeter.
Figura e ngjashme me Expoertin.

5. Transferim dokumentash
Perdoret per transferimin e dokumentave nga nje kompjuter ne nje tjeter  ose nga nje ndermarrje ne nje tjeter. (brenda te njejtit program)
6. Export Levizja Kontabel
per exportimin e te dhenave te kontabilitetit si nje skedar tekst ne ambiente jashte programit te tille si Excel,Word Access etj.


SHEMBULL
1. CELJA E NDERMARRJES
SKEDARE à KOFIGURIM NDERMARRJE
2. CELJA E VITIT USHTRIMOR
Behet ne te njejtin ambient  ku regjistrohet dhe ndermarrja, kur ruhet  ndermarrja kliko te CELJA E VITIT USHTRIMOR dhe ne qofte se do te punosh ne te dy vitet kliko te te dy.
3. CELJA E MAGAZINAVE
M1 à magazina e mallrave
M2 à magazina e lendeve te para
M3 à magazina e produkteve te gatshem
M4 à magazina e aktivet te qendrueshme
Klik te gjendja  Hapje
4. CELJE E NJESIVE TE PRODHIMIT NDERTIMIT APO SHERBIMIT
CELJE à NJESI PRODHIMI ;NDERTIMI;SHERBIMI
5. CELJE E PIKAVE TE SHITJES
CELJE à PIKE SHITJE (PS) pika 1; pika 2; pika 3 etj
6. CELJE E PIKAVE TE FURNIZIMIT
CELJE à PIKE FURNIZIMI (PF)  pika 1; pika 2; pika 3 etj
7. CELJA E KARTELAVE TE ARTIKUJVE
CELJA à ARTIKUJ
8. CELJA E KARTELAVE TE KLIENTEVE
CELJE à KLIENT Per klientet e vegjel hapet 41100 Kliente te tjere.
9. CELJA E KARTELAVE TE FURNITOREVE
CELJE à FURNITOR. Per Furnitor e vegjel hapet 40100 Furnitor te tjere.
10. HEDHJA E GJENDJES SE LLOGARIVE
REGJISTRIME à FLETE KONTABEL
212à ndertime
DEBI
1.000.000
213à makineri e paisje
DEBI
200.000
215àmjete transporti
DEBI
500.000
218à te tjera aktive
DEBI
150.000
232àaktive ne proces
DEBI
300.000
281àamortizimi
DEBI
360.000
312à materiale te para
DEBI
250.000
342à produkte te gatshme
DEBI
350.000
467à personel dhe persona
DEBI
20.000
5121à depozita ne banke      
DEBI
2.050.000
5311à  para ne arke
DEBI
230.000
486à shpenzime paguar avanc
DEBI
100.000
  SHUMA  AKTIVE

 5.510.000

101à kapitali i nenshkruar
KREDI
3.000.000
1061à rezerva ligjore 5%
KREDI
75.000
1063à rezerva statuore 10%
KREDI
150.000
107à fitime e humbje te mbartura
KREDI
775.000
121à fitime e humbje te ushtrimit
KREDI
1.000.000
421à Pagat e personelit
KREDI
250.000
431àsigurimet shoqerore e shendetesore
KREDI
95.000
442à shteti tatim mbi te ardhurat
KREDI
50.000
444à shteti tatim fitimi
KREDI
50.000
445à shteti  TVSH
KREDI
65.000
SHUMA PASIVI

 5.510.000

11. HEDHJA E GJENDJES FIZIKE TE INVETARIT
REGJISTRIME à MAGAZINE.Per kete pergatitet nje Flete Hyrje  per te gjitha magazinat dhe per aktivet e qendueshme.
12. CELJA E KARTELAVE TE PUNONJESVE
CELJA à PUNONJES
13. PARAPERGATITJE PER REGJISTRIME
A.    Kthehet magazina ne gjendje normale.
CELJE à MAGAZINA  klik te  normale
B.     Zgjidhet periudha e regjistrimit
TE NDRYSHME à NDERRIM PERIUDHE
14. Arzhonimi i kurseve
TE NDRYSHME à NDERRIM KURSI
15. Arzhonimi i sigurimeve
TE NDRYSHME à SIGURIMET
16. Arzhonimi i tatimeve
TE NDRYSHME à TATIMET
17. Plotesimi i tabelave te pagave
TE NDRYSHME à PAGAT
18. Vendosja e fjalekalimit
TE NDRYSHME à NDERRIM FJALEKALIMI

VEPRIMI 1

Fyrje ne prodhim e materialeve te para ne baze te  FHP  Nr 1 date 01/01/2005
Regjistrime à Prodhim
Miell kg 2000 cmimi 30 ;lende e pare per vaj kg 15000 cmimi 110

VEPRIMI 2

Fyrje  e produkteve te gatshme nga prodhimi ne magazinen M3, i cili do te sherbej dhe si dokument prodhimi  ne baze te FH  Nr 1 date 01/01/2005
Regjistrime à Magazine
Makarona  kg 20.000 cmimi 50 ; vaj  kg 15.000 cmimi 160

VEPRIMI 3

Regjistrimi i pagave te punonjesve
Regjistrime à Liste pagese   si dhe Celje à Punonjes
Genc Kalaja; Alba Mema ; Joana  Mane ; Andi Bega. 
Klik kalo ne liste per cdo punonjes.

VEPRIMI 4

Terhequr me cek nga banka per pagese page CEK Nr 0005689 date 15/01/2005 shume 250.000 leke
Regjistrime à Banka   klik CEK. DEBI 581 à KREDI 5121

VEPRIMI 5

Bere hyrje leket ne arke me MA Nr 1 date 15/01/2005 shume 250.000 leke
Regjistrime à Arka   klik Arketime. DEBI 5311 à KREDI 581

VEPRIMI 6

Pagimi i pagave nga arka  MP Nr 1 16/01/2005   shuma leke  250.000
Regjistrime à Arka   klik Pagesa. DEBI 4211 à KREDI 5311

VEPRIMI 7

Shlyerje e kontributeve shoqerore  nepermejt bankes  UXY Nr 0006588 date 20/01/2005  per shumen 71.500 leke
Regjistrime à Banka   klik UXY. DEBI 4311à KREDI 5121

VEPRIMI 8

Shlyerje e tatimit mbi te ardhurat  nepermejt bankes  UXY Nr 0006587 date 15/01/2005  per shumen 8.500 leke
Regjistrime à Banka   klik UXY. DEBI 4421à KREDI 5121

VEPRIMI 9

Shitje e mallrave ne baze te FS  Nr 1 date 06/01/2005 ne shumen  3.300.000 leke, llogaria 411 e analizuar per cdo klient ne vecanti.
Regjistrime à Shitje/ Blerje;  klik te Shitje
Makarona  kg 10.000 me cmim 60 leke; vaj kg 15.000 me cmimi 180

VEPRIMI 10

Dalje e mallrave te shitur  nga magazina  ne baze te FD Nr 1 date 06/01/2005
Regjistrime à Magazine ;  klik te Flete Dalje
Makarona  kg 10.000 me cmim 50 leke; vaj kg 15.000 me cmimi 160

VEPRIMI 11
Arketimi nga banka i FS Nr 1 date 06/01/2005 ne shumen 3.300.000 leke
Regjistrime à Banka   klik UXK. DEBI 5121à KREDI 411

VEPRIMI 12

Marrja e nje huaje nga banka  ne shumen 3.000.000 leke  per 10 vjet me interes 10 %  ne vit  Shlyerja do te behet me keste te barabarta dhe interesi do te shkyhet cdo muaj. Parat merren me UXK Nr 0006584 date 25/01/2005.
Regjistrime à Banka   klik UXK. DEBI 5121à KREDI 1631

VEPRIMI 13

Paguar interesat e maturuara per kredine e marre  me ane te bankes UXY Nr 0005642 date 31/01/2005 ne shumen 37.500 leke.
Regjistrime à Banka   klik UXK. DEBI 1638à KREDI 5121FLETE KONTABILIZIME

F.K NR 1

Regjistrimi i ditarti te pagave  nga ditari i veprimeve te ndryshme.
a)      Paguar punonjesitm pagat
Debi  641 Paga e pronarit                   =          144.478
Debi  641 Paga e punetoreve              =          288.956
            Kredi 421 Paga neto                                       =390.959        
            Kredi 431 Ndalesta mbi pagat                                    =  42.476
b)      Paguar punonjesit sigurimet shoqerore e shemdetesore
Debi 644  Shpenzime per sigurime     = 135.231
            Kredi  431 Sigurimet shoq.shend                               = 135.231                   

F.K NR 2

Te kontabilizohet amortizimi i aktiveve te qendrueshme ne shumen 137.500 leke
Ndertime _______________50.000  ( 1.00.000 x 5% )
Makineri e piasje _________40.000 ( 200.000x 20% )
Mjete transporti _________100.000 ( 500.000 x 20% )
Te tjera (paisje kompjuteri)   37.500 ( 150.000 x 25% )
681àshpenzime amortisimi per vitin                  D ________137.500 leke
281à amortizimi i vitit                                          K_________137.500 leke

F.K NR 3

Behet kontabilizimi i vendimit te asamblese  per shpernadrjen e fitimi te ushtrimit ne shumen 1.000.000 leke.
1061à rezerva ligjore                    K _________50.000 leke
1063à rezerva statuore                 K_________100.000  leke
457 à divident                                K ________600.000 leke
107 à shuma e mbartur                  K ________250.000 leke
121 à fitimi i ushtrimit                  D ______ 1.000.000 leke

F.K NR 4

Te behet regjistrimi ne shpenzime per interesat e maturuara ne shumen 342.500 leke
661à  shpenzime per interesa te maturuara                   D_________342.500 leke
1638 à interesa te maturuara                                            K_________342.500 leke

F.K NR 5

Humbje nga mosarketimi i vleres se F.S  Nr 1
656 à Humbje nga mos arketimi i F.S       D _____ 50.000 leke
4457 à Shteti TVSH                                  D______10.000 leke
411 à Klient                                                  D______60.000 leke
F.K NR 6

Xhirohen ne shpenzime te ushtrimit, shpenzimet e parapaguara per qirane ne shumen 100.000 leke, kontabilizuar si shpenzime konstatuar ne avanc ne mbyllje te vitit te kaluar.
658 à te tjera shpenzime ne avanc          D ________100.000 leke
486 à shpenzime ne avanc ( qira)                       K________ 100.000 lekeF.K NR 7

Kaluar fitimi i viti paraardhes ne llogarine Fitimi dhe Humbje te mbartura
DEBI à121 fitimi e humbje te ushtrimi  120546 leke
KREDIà 107 fitime e hubje te mbartura 120546 leke

F.K NR 8

Rregulluar llogarite si 401;411;431;445;4456;4457;442;467 etj
Debi e Kredi  llogarit sipas rasiti.

F.K NR 9

Mbyllja e gjendjes se vitit paraardhes
DEBIà 603 ndryshimi i gjendjes 570.450 leke
KREDI à351 mallra
      311  lende e pare 570.450 leke
      312  materiale ndihmes
      342  produkt i gatshem

F.K NR 10

Lene gjendje per vitin ne vazhdim
DEBI à351 mallra
   311 lende e pare   250.250 leke
   312 materiale ndihmes
   342 produkt i gatshem 
KREDIà 603 ndryshimi i gjendjes 250.250 leke

F.K NR 11

Mbyllja e rezultatit te viti ne vazhdim
DEBIà 701-703 shitje produktit prodhimi te vete  1.400.375 leke
    704 sherbime
    705 mallra
    708 te jera   
KREDI à121 fitime e humbje te ushtrimit 1.400.375 leke
F.K NR 11
Llogaritja e Tatim Fitimit te vitit ne vazhdim
DEBI à121  fitime e humbje te ushtrimit  280.075 leke
KREDIà 444  tatim fitimi  (fitimi i viti shumezuar me 20 %)  280.075 leke

VEPRIME TE TJERA
Veprimi 1
Krijohet Shoqeria anonime „alpha“  si me poshte :
Ortaku  A  me para                                                   10.000.000 leke
Ortaku B me nje kamion te perdorur                      2.000.000 leke
Ortaku C me truall per zyra                                      3.000.000 leke
Vlera nominale e nje pjese te kapitalit  eshet 100.000 leke
Kushti B e C kontibutin e tyre ne kapital duhet ta dorezojen me krijimin e shoqerise ndersa C  8.000.000 leke ne mbyllje te ushtrimit dhe 2.000.000 leke vitin pasardhes
Ortaku A dorezon nepermjet bankes vetem 6.000.000 leke

Numri i aksioneve  A= 100 pjese ( 10.000.000 /100.000)  B= 20pjese dhe C=30 pjese
1. Regjistrimi per krijimin e shoqerise
Debi 4561 à Ortake - llogari  te kontributit  à 15.000.000
Kredi 101 à Kapitali themeltar ose individual à 15.000.000
2. Regjistrimi per dorezimin e kontributeve
Debitohen  llogarite                                                 15.000.000

5121à Banka                                                           à 6.000.000    (A)
215  à Mjete Transporti                                        à 2.000.000    (B)
2111à Toka ( terrene ) pa ndertime                    à 3.000.000    (C)
4562à Ortak kapital i kerkuar i paderdhur        à 2.000.000    (A)
109 à Aks Kapital i neneshkruar i pa kerkuar   à 2.000.000    (A)

Kredi 4561 à Ortake - llogari  te kontributit  à 15.000.000

Veprimi 2

Shoqeria importon nje torno :
1. Kosto e marrjes = 979.000  leke (810.000 +54.000+100.000+10.000+5.000)
ÿ  me çmim sipas fatures 6.000 USD kursi 135        à  810.000 leke
ÿ  cmimi i fatures se transportit 400 USD                 à    54.000 leke
ÿ  paguan takse dogane                                               à  100.000 leke
ÿ  paguan tvsh                                                                à  200.000 leke
ÿ  transport nga vete shoqeria                                     à    10.000 leke
ÿ  instali e shp te tjera                                                   à      5.000 leke
2. Regjistrimet ne kontabilitet te blerjes
Debi  213 à Instali teknike makineri e paisje etj          = 979.000
Debi  445 à TVSH                                                              = 200.000
                        Kredi 404 à Furrnitor per AQT                = 864.000 (810.000+54.000)
                        Kredi 5121 à Banka                                   = 300.000 (200.000+100.000)
                        Kredi 722 à Te ardh nga shtimi i AQT    =   15.000 (10.000+5.000)

Veprimi 3

Shoqeria blen per ndertimin e nje apartamenti banimi:
ÿ  Çimento  1.000 ton me cmimi gjithese 6.000 leke /ton, pra 5.000 leke cmimi blerje e 1.000 leke TVSH
ÿ  Nga kjo cimento  600 ton hidhen ne prodhimi
ÿ  dhe 100 ton shiten me cmim 800 leke /ton mbi te cilin llogaritet TVSH 20 %
ÿ  Apartamenti  eshte perfunduar dhe vlera e situacionit eshte 6.000.000 leke ( vlera e punimeve 5.000.000 leke dhe tvsh 1.000.000 leke)
1. Per momentin e blerjes
Debi  601 à Shp. Blerje                             = 5.000.000 (1.000x5.000)
Debi  445 à TVSH e zbritshme                = 1.000.000 (1.000x1000)
Debi  311 à Materiale te para                   = 5.000.000
                        Kredi 401 à Furrnitor                                = 6.000.000 (.1000x6.000)
                        Kredi 603 àNdryshimi i  gjendjes           = 5.000.000

2. Per momentin e daljeve
a.      Per hedhje ne prodhim
Debi 603 à Ndryshimi i  gjendjes      = 3.000.000  ( 600 x 5.000)
                  Kredi  311 à Materiale te para                 = 3.000.000
b.      Per shitjen
Debi 411 à Klient         = 960.000  ( 100 x 9.600)
                  Kredi  707 à Te ardh nga shitja    = 800.000 (100x8.000)
                  Kredi  445 à TVSH e llogaritur    = 160.000

            c. Per koston e shitjes
 Debi 603 à Ndryshimi i  gjendjes     = 500.000  ( 100 x 5.000)
                  Kredi  311 à Materiale te para                 = 500.000
            d. Per situacionin
Debi 411 à Klient         = 6.000.000 
                  Kredi  704 à Te ardh nga shitja    = 5.000.000
                  Kredi  445 à TVSH e llogaritur    = 1.000.000

Shenim : N.q.s apartamenti nuk eshte shitur mund te preket ne vend te llogarise 411 llogaria 342 à Produkte te Garshme.

Veprimi i 4
Shoqeria nderton vete ( ndertim ne ekonomi) nje ndertese qe destinohet  per magazinat e saj. Sitacioni perfundimtare  eshte 5.400.000 leke ( 4.500.000+900.000)

1. Per magazinen ndertim ne ekonomi
            Debi  232                   = 4.500.000
                                    Kredi 445 Ò TVSH                                      =    900.000
                                    Kredi 722Ò Prodhim AQT                         = 4.500.000
2. Per pagesen e tvsh
Debi  445 Ò TVSH                                      =    900.000
                                    Kredi   5121Ò Banka                                              =    900.000
3. Per dorezimin perfundimtare dhe marrja e AQT
Debi  2121 Ò Ndertesa                                           =    900.000
                                    Kredi 232Ò AQT ne proces                                   =    900.000

Veprimi  5
Shoqeria shet nje kamion
·        Kosto historike sipas kontabilitetit                       Ò 500.000 leke
·        Cmimi i shitjes                                              Ò 450.000 leke
·        Amortizimi i llog.                                         Ò 200.000 leke
1. Per shitjen e kamionit
Debi  411 Ò Klient                                      =    900.000
                                    Kredi 752Ò te ardh shitja e AQT                          =    900.000
2. Per diferencen midis kostos historike dhe amortizimit.
Debi  2815 Ò Amortizim per mjetet e traansportit        =    900.000
Debi 652 Ò Vlera kontabel e AQT te shitur                    =    300.000 (500-200)
                                    Kredi 215Ò Mjete Transporti                                =    500.000
Veprimi i 6
Shoqeria ka kryer keto furnizime e shitje gjate vitit
Blere 10 tavolina me cmimi 100 USD kursi i kembimit  135 leke /USD ( me TVSH)
1. kryen veprimet duke llog. dhe TVSH
Debi  2181 Ò Tavolina                                           =    112.500
Debi  455   Ò TVSH                                                =      22.500
                                    Kredi 404Ò Furnitor  AQT                                    =    135.000
2. Likuidohet nga banka fatura  kursi i kembimit eshte 136 leke / USD
Debi  404 Ò Furnitor  AQT( 100x135)                            =    135.000
Debi  666 Ò Humbje nga kembimi                                   =        1.000
                                    Kredi 5121Ò Banka                                                            =    136.000

Sherbim transporti per nje klient 31.680 leke me gjithe TVSH-ne
Debi  411 Ò Klient                                      =    26.400
                                    Kredi 708Ò te ardh vep. aneks                             =    26.400
Kredi 445 Ò TVSH e llogaritur                             =      5.280
Veprimi  7
Shoqeria merr hua afati  5 vjet me interes 10 % pagesa cdo 6 muaj vlera nominale e oblikacionit eshte 1.000.000 leke  dhe cmimi 1.200.000 leke.
1. Merr hua me oblikacione
Debi  5121 Ò Banka                                               =    1.200.000
                                    Kredi 1611 Ò Oblikacione te pag                         =    1.000.000
Kredi Ò Prim Oblikacioni                                      =       200.000
2. Llogaritja e interesave  per 6 – muaj dhe kontabilizimi i tyre
Debi  661 Ò Shp. interesa  (1.200.000 x 10% /12 x 6)  =    60.000
                                    Kredi 1638Ò Interes i maturuar                            =    60.000
3. Paguar interesin e 6- mujorit
Debi    1638Ò Interes i maturuar                           =    60.000
Kredi              5121 Ò Banka                                  =      60.000
4. Llogaritja e primit per cdo raste pagese interesi
Primi i oblikacionit = 200.000 leke ( 200.000 /10)   = 20.000
Afati i kredise  5 vjet ; pagesa cdo 6 muaj
Numri i kesteve te pagesave   10   ( 5 vjet x 2 )
Debi    Prim Oblikacioni                                          =       20.000             
                                    Kredi 661Ò Shp interesa                            =    20.000
Veprimi 8
Nga kontabiliteti i shoqerise eshte nxjerre
·        Blerje gjate ushtrimit                                                           = 6.730.000 leke
·        Gjendje e mallrave me daten 01 janar                              =    230.000 leke
·        Gjendje e mallrave me daten 31 dhjetor                          =    160.000 leke
·        Te ardhura nga shitja e mallrat gjate ushtrimit                = 8.000.000 leke

1. Kosto e blerjes se mallrave
            (gj fillim + b) – gj fund    = (230.000+6.730.000) – 160.000  = 6.800.000
2. marzhi i shitjes
            sh – k m   = 8.000.000 – 6.800.000  =  1.200.000 leke
3. Marzhi i shitjes ne perqindje
 1.200.000 / 8.000.000  = 15%

Veprimi 9
Shoqeria X gjate vitit ka emetuar 500 aksione te reja  per zmadhimin e kapitalit te saj.
Vlera nominale e nje aksioni   = 2.000 leke
Cmimi i emetimit ( shitjes ) te nje aksioni  = 2.500 leke
1. Per nenshkrimin e aksioneve
Vlera nominale  =  1.000.000 (500x2.000 )
Vlera e shitjes   =   1.250.000 ( 500x2.500)
Primi i aksionit =      250.000
Debi  456 Ò Ortak vep me kapitalin        =       1.250.000                   
                                    Kredi 101Ò Kap.aks.nenshk.                                =    1.000.000
                                    Kredi 104Ò Primi i aksionit                                  =       250.000
2. Veprimet e shlyerjes te menjehershme
Debi 5121 Ò             Banka                                     =       1.250.000                    
                                    Kredi 456Ò Ò Ortak vep me kapitalin    =       1.250.000
3. Veprimet e shlyerjes 50 % te vleres nominale dhe 100 % te shumes se primeve
Debi 5121 Ò Banka                                    =       500.000 ( 50% e vl nominale)                      Debi 5121 Ò Banka                                =       250.000 ( 100% e primit)     
                                    Kredi  456 Ò Ortak vep me kapitalin       =       750.000
Veprimi 10
Administratori i shoqerise ka pergatitu llogarite vjetore
·        Fitimi para tatimit                            6.500.000 leke
·        Tatimi mbi fitimi                              1.800.000 leke
·        Fitimi neto                                         4.700.000 leke
·        Paguar tatim fitim gjate vitit           1.600.000 leke
Eksperti konstaton :
·        Vlera e materialeve te para ne mbyllje te shtrimit rezulton 50.000 leke me  e madhe se ajo e pasqyruar ne bilanc
·        Nuk eshte regjistruar nje fature sherbimi transporti ne shumen 20.000 leke
Asambleja miraton :
·        Per rezerva ligjore  5%
·        Per rezerva statuore  4 %
·        Per mbulimin e humbjeve te mbartura  1.000.000
·        Per dividente   2.000.000
·        Diferenca mbetet e pa shperndare
Organet tatimore konstatojne :
·        Amortizimi eshte llogariur 100.000 leke tej atyre te lejuara
·        Fitimit te tatushem nuk i jane shtuar  shp. Penaliteti 5.000 leke

1. Regjistrimi sipas vrejtjeve te Ekspertit dhe Tatimeve
a.      Per gjendjen e inventarit shtese
Debi 627 Shp. Transporti                                        =       50.000             
                                    Kredi 401Ò Furrnitor                                 =    50.000
b.      Per regjistrimin e nje fature transporti
Debi 311 Ò Klient                                       =       20.000             
                                    Kredi 6031Ò Ndryshim gjendje                            =    20.000
2. Amortizimi mbi normat  efekt ne shp. te panjohura  100.000
3. Shp. Penaliteti efekt ne shp. te panjohura        5.000

·        Shuma e ndikimit ne rezultat  (100.000 + 50.000 + 5.000) – 20.000  = 135.000 leke
·        Tatim fitimi shtese                = 40.500 (135.000 x 30 %)  leke
·        Tatim fitimi gjithesej           = 1.840.500 (1.800.000 + 40.500) leke
·        Fitimi neto                             = 4.659.500 (4.700.000 – 40.500) leke
4. Llogaritjra sipas Asamblese
Rezerva ligjore                                 =    232975 ( 4.659.500 x 5%) leke
Rezerva statuore                              =    117.061 (4.659.500 x 4%) leke
Mbulim humbje                                = 1.000.000 leke
Dividenti                                           = 2.000.000 leke

Debi 107 Ò Fitime e humbje te mbartura                        = 3.410.036              
                                    Kredi 1061Ò Rezerva ligjore                                =    232.975
                                    Kredi 1063Ò Rezerva statuore                             =    177.061
Kredi 457Ò Ortak divident                                                = 2.000.000
Kredi 107Ò Fitime e humbje te mbartura           = 1.000.000
Tatim dividenti  llogaritje                           =    200.000  ( 2.000.000 x 10 % ) leke
Debi 457 Ò   Ortak divident                                  = 200.000                 
                                                Kredi 442Ò Shteti Tatim - Taksa              =200.000
Tatim dividenti paguar
Debi 442Ò Shteti Tatim - Taksa                           = 200.000                 
                                                Kredi  512 Ò            Banka                                     =200.000

Mbetet pa u shperndare = 1.409.464 ( 4.659.500-232975 –177.061 –2.000.000 –1.000.000)
Paguar  gjate vitit tatim fitimi paradhenie 1.600.000
Debi 444Ò Shteti Tatim Fitimi                              = 1.600.000              
                                                Kredi  512 Ò            Banka                                     = 1.600.000
Mbetet per tu paguar  tatim fitimi = 240.500  (1.840.500 – 1.600.000) leke
 Veprimi  11
Nga bilanci i nje shoqerie jane nxjerr te dhenat :
                                                            01/01/2005                31/12/2004
Gjendja e inventarit                         750.000                      640.000
Kerkesa mbi te tretet                       660.000                      700.000
Likuiditete                                         800.000                      920.000
Detyrime afat gjata                          430.000                      460.000
Detyrime afat shkurtera                  240.000                      300.000

Likuiditet i pergjithshem =  active < nje vit / detyrime < nje vit
 01/01/2005   =  750.000+660.000+800.000 / 240.000 = 9.2
31/12/2004    =  640.000+700.0000+920.000 /300.000 = 7.53
Likuiditet i reduktuar =  likuiditete + kerkesa  < nje vit / detyrime < nje vit
 01/01/2005   =  660.000+800.000 / 240.000 = 6.08
31/12/2004    =  700.0000+920.000 /300.000 = 5.4
Likuiditet i menjehershem =  likuiditete < nje vit / detyrime < nje vit
 01/01/2005   =  800.000 / 240.000 = 3.33
31/12/2004    =  920.000 /300.000 = 3.07
Situata eshte optimale,  pasi rezultatet e treguesve jane mete medha se  1

Veprimi 12

Shoqeria  ABC ka keto te dhena :
Ka realizuar 5.000.000 leke te ardhura pa tvsh 
Ka realizuar 2.000.000 leke exporte
Ka realizuar 8.000.000 leke nga veprimtaria e patatueshme.
06/2005 blene nje dhome gjumi per llogari te njerit nga pronaret pa tvsh 500.000
nje makineri me cmiji 600.000 leke pa tvsh
nje mjet trabsporti me cmim 800.000  leke pa tvsh
per vitin 2006 qarkulimi i tatueshem ishte 3.000.000 eksporte  0 qark pa tat.9.000.000

llogarisim tvsh
dhoma e gjumit  500.000 x 20 % = 100.000
makineri                600.000 x 20 % = 120.000
mjete transporti 800.000 x 20% = 160.000
TVSH e zbritshme eshte
makineri                600.000 x 20 % = 120.000
mjete transporti 800.000 x 20% =     160.000

 SHUMA                                       280.000

TVSH jo e zbritshme eshte
dhoma e gjumit  500.000 x 20 % = 100.000
Krditimi i pjesshem

Perqindja fillestare = Qark tatueshem + eksporet/ Qark tatueshem + eksporet +qark.pa tat.
5.000.000 + 2.000.000   /   5.000.000 + 2.000.000 + 8.000.000 = 46.7 %

Per vitin 2006
Perqindja e kreditimit = 3.000.000   /  3.000.000 + 9.000.000  = 25 %
Ndryshimi  46.7 – 25 = 21.7  > 20%
Per vitin 2007
Kreditimi fillestar                    280.000 x 46.7%  = 130.760
Kreditimi perfundimtare  280.000 x 25 %    =   70.000
Rregullimet janar 2007    130.760 – 70.000 = 60.760 kjo njihet si tvsh e kreditueshme

Veprimi  13

Shoqeria per vitet 2004 e 2005 ka keta tregues
Vitet                                        fitimi i tatueshem                    % e tatimit                   Tatim fitimi
2004                                        10.600.000                                30                              3.180.000
2005                                        12.000.000                                30                              4.000.000

Kestet per te paguar kjo shoqeri ne vitin 2006 jane
4-mujori i pare  viti 2006
3.180.000  : 12  = 265.000 mujore  x 4 muaj  = 1.060.000
maj – dhjetor 2006
4.00.00          –1.060.000 = 2.940.00 : 8 = 367.500
4.00.01           

Veprimi 14

Ne mbyllje te ushtrimit te vitit nga analiza e bere debitoreve parashikon mundesi arketimi per dy prej tyre
Debitori Nr 1 rezulton me nje detyrim  200.000 Nuk do te arketohen 110.000 leke provigjon
Debitori Nr 2 rezulton me nje detyrim  100.000 Nuk do te arketohen 70.000 leke provigjon
Gjate vitit jane arketuar  Debitori i 1 = 100.000 , debitori i 2    = 40.000 leke
Organi i drejtimit vendosi qe diferenca e paraketuar te kaloje ne rezultat
Veprimi per provigjonin
            Debi 686 à shuma te parashikuara aktive financiare             =180.000 leke
                                                Kredi 496à shuma te parashikuara debitor               =180.000
Arketimi i debitoreve
            Debi 531 à arka                                =140.000 leke
                                                Kredi 467à debitor te ndryshem =140.000( 100.000 + 40.000 )
Mbyllja e debitoreve
            Debi 656 à Humbje nga mos arketimi i te treteve    =160.000 leke
                                    Kredi 467à debitor te ndryshem=160.000( 300.000 - 140.000 )
Rimarrja e provigjonit
            Debi 496 à    shuma te parashikuara debitor =180.000 leke
                                    Kredi 781à Rimarrje lidhur me shfrytezimin            =180.000

Veprimi 15

Shoqeria X ka blere nje deftese te pagueshme me vlere 30.000 leke me afat maturimi 60 dite dhe interes 12 %
1. per leshimin e defteses
Debi 401 Furrnitor                              = 30.000
                        Kredi 403        efekte per tu paguar = 30.000
2. per interesin
30.000 x 12% x 60 dite  / 360 x 100  = 600
Debi 661 shp.per interesa                    = 600
                        Kredi 512 Banka                                 = 600
3. pagesa
Debi    403 efekte per tu paguar         = 30.000
                        Kredi 512 Banka                                 = 30.000

Veprimi 16
Akorduar nje subvencion per blerje paishe te nje nenestacioni elektrikeper shumen 100.000.000 ; nga nje donator per  mbulimin e diference se cmimit jepet 30.000.000 leke koha e shfryezimit eshte 10 vjet
1.      marrja e subvencionit per paisje
Debi    512 à Banka              = 100.000.000
                                    Kredi 131à Subvencion per investime = 100.000.000
2.      marrja e subvencionit per nbulimin e differences se cmimit (donator)
Debi    512 à Banka              = 30.000.000
                                    Kredi 131à Subvencion per shfrytezim(dif c) = 30.000.000
3.      per vitin e pare 100.000.000  / 10 vjet  = 10.000.000
Debi    131 à subvencione per investime                  = 10.000.000
                                    Kredi 751à Kuota pjese  sub. Inv.                10.000.000

Veprimi i 17
Shoqeria X me 1 gusht blene bono thesari  me vlere 40.000.000 leke; afati i maturimit 6-muaj interesi 10 %. Interesi parapaguhet.

1.llogaritet interesi per 6 – muaj  40.000.000 x 10 x 180 dite /360 x100 = 2.000.000 leke
bonot jane blere ne 1 gusht deri ne fund te vitit jane 5 muaj interesi 5 –muaj =1.666.667 leke
 1. Blerja e bonove
Debi  508 à Tituj te tjere te vendosjes          = 40.000.000
            Kredi  512 à Banka                                       = 40.000.000  
 1.   Interesi i llogaritur per 6 muaj
Debi  512 à Banka                            = 2.000.000
            Kredi  487 à Te ardh. Periudh ardheshme    =2.000.000     
2. Ne fund te vitit
Per interesin e 5 – mujve
Debi  487 à Te ardh. periudh ardheshme      = 1.666.667
            Kredi  764 à Te ardh. nga Letrat me vlere te vend   =1.666.667
3. Ne maturim
Debi  512 à Banka                                        = 40.000.000
            Kredi  508 à Tituj te tjere te vendosjes         = 40.000.000  
4.      per interesin  e nje muaji ( janar)
Debi  487 à Te ardh. periudh ardheshme      = 323.323
            Kredi  764 à Te ardh. nga Letrat me vlere te vend   =323.323

Veprimi  18
Nje person ka lidhur marrveshje  me Shoqerine X per ndertimin e nje pallati
ÿ  Situacioni progresiv = 240.000.000 leke (me gjithe  TVSH)
ÿ  Vlera dysheme sipas dispozitave ligjore  = 260.000.000 leke
ÿ  Klasa  6  = 180.000.000 leke ka paguar tvsh 12.000.000 leke
Rikonstruksion i baneses se vete
ÿ  Situacioni progresiv = 12.000.000 leke (me gjithe  TVSH)
ÿ  Klasa  6  = 8.000.000 leke ka paguar tvsh 300.000 leke
Personi pasi u be pronar ka  kryer keto veprime
ÿ  Ka dhene me qira apartamenta duke siguruar te ardhura 6.000.000 leke
ÿ  Ka shitur 5 apartamente banimi  me siperfaqe 100 m  me cmimi shitje 50.000 leke/ m

1. Per shoqerine X
 1. veprime me situacionin
Debi 411 à Klient                                         = 240.000.000
                        Kredi 704 à Te ardhura nga sherbimi= 200.000.000
                        Kredi 445 à TVSH                           =    40.000.000
 1. Referenca ( vlera dysheme sipas dispozitave)
Debi 657 à Penalitet, gjoba e demshperblime = 3.333.333   (260.000.000 –240.000.000) /6
                        Kredi 445 à TVSH                                       = 3.333.333
 1. Per shpenzimet e furnizimit
Debi Klasa  6                                                  = 180.000.000 
Debi  445 à                                       =   12.000.000
            Kredi  Klasa 4 , 5 à                                                               = 192.000.000
2. Rikonstruksioni i  baneses se porositesit
 1. per situacioni
Debi 411 à                                        = 12.000.000
                        Kredi 704 à Te ardhura nga sherbimi= 10.000.000
                        Kredi 445 à TVSH                           =    2.000.000
 1. Per shpenzimet e furnizimit
Debi Klasa  6                                                  = 8.000.000 
Debi  445 à                                       =   300.000
      Kredi  Klasa 4 , 5 à                                                               = 8.300.000
3. shoqeria X bene dorezimin e pallatit e banese  te personi
Debi 512 à Banka                 = 252.000.000 (240 pallati + 12 banesa)
                        Kredi 411 à Klient                    = 52.000.000

4. per dhenie me qira personi eshte fizike paguan tatim mbi te ardhurat deklaron vet.
            6.000.000 x 10 %  = 600.000 leke  e paguan e deklaron vete.
5.      per shitjen e apartamenteve ( 5 x 100 m  = 500 x 5.000 leke / m  = 25.000.000)
25.000.000 x 3 % = 750.000 leke merret nga hipoteka.  Duke arketuar dhe deklaruar.

Veprimi 19
Nje shoqeri e regjistruar ne biznesin e madh  leshon nje flete dalje te thjeshte  500.000 leke
Detyrimi tatimor per kete shkelje eshte  500.000/ 6 = 83.333 leke +100% gjobe 83.333 leke
a. Regjistrimi i fatures
Debi 411 à Klient                             = 500.000
                        Kredi 705 à   Te ardhura nga shitja                           = 416667
                        Kredi 445 à  TVSH                                                  =  83.333
b. Pagesa e fatures
Debi 512 à Banka                 = 500.000
                                                Kredi 411 à Klient                            = 500.000
c. Kontabilizimi i penalitetit
Debi 657 à Penalitet, gjoba e demshperblime = 83.333
                                                Kredi 445 à TVSH                           = 83.333

I. Kuptimi dhe rendesia e analizave financiare

Qellimi i analizave financiare eshte qe te ekzaminojne te dhenat financiare te periudhave korrente dhe te periudhave te shkuara  per te bere vleresimin e kompanisa  dhe per te percaktuar rrezikun e mundshem ne te ardhmen.

Personat qe bejne analizen financiare te biznesit ne terminogjonine ekonomike  quhen analiste financiare.

II . Burimet kryesore te informacionit per analizen financiare te nje kompani jane :
ÿ  Raporti vjetor i publikuar
ÿ  Raporti i drejtuesve te kompanise
ÿ  Pasqyrat kryesore financiare
ÿ  Shenime dhe sqarime per pasqyrat
ÿ  Statistiken per aktivitetet e kompanise
ÿ  Raportet e rakorduara  vjetore , 4 – mujore
ÿ  Raportet korrente  15 ditore ose mujore
ÿ  Informacioni i marre prej kompanive revistat, gazetat e kompanise  kataloget dhe literatura inforative  dhe botime te ndryshme
ÿ  Raportet e jashtme si publikimet statistikore, dhe te tjera te shtetit, publikimet e institucioneve te ndryshme studimore.

III. Kriteret e perdorura per analizen financiare jane  :
 1. Analiza e rregullit kryesor
Raporti  = Aktive Qarkulluese  /  Detyrimet Afat shkurtera   2:1  i pranueshem
Raporti  = Borxhi Afat shkurter  /  Aktivet Neto Reale   <  se 80%
Raporti  = Inventari   / Kapitali i Punes  <  se 80%
 1. Rezultati i te shkuares se kompanise
Tregon tendencat e mundshme ne e ardhmen. Por e shkuara nu mund te jete mates i ire dhe i mjaftueshem
 1. Normat industriale
Pra sa kompaniae marre ne analize eshte e krahasueshme me kompanite e tjera  ne te njejten dege industrie
III. Roli i te ardhurave te biznesit ne analizen financiare
Llojet  dhe madhesia e te ardhurave mund te jene te ndikuara nga :
a.       metodes se kontabilitetit dhe vleresimit qe zgjedh drejtimi i kompanise
ÿ  per vleresimin e shpenzimeve perdoret metoda  e perqindjes se shitjeve neto dhe metodae listimit sipas datave  te llogarive te arketueshme
ÿ  per vleresimin e inventarit gjendje perdore metoda e kostos mesatare  Lifo , Fifo etj.
ÿ  Per vleresimin e shpenzimeve te zhvleresimit  perdoret metoda  e amortizimit linear, e produktit etj.
ÿ  Per shveresimin e shpenzimeve te konsumit  te burimeve natyrore  perdoret metoda e prodhimit te nxjerre.
ÿ  Per amortizimin e aktiveve te qendrueshme perdoret metoda e amortizimit linear.
ÿ  Per amortizimin e aktiveve te levizshme perdoret metodat e amortizimit me vleren e mbetur.
b.      kthimi i pritur i kapitalit neto

IV Mjetet dhe teknikat e analizes se pasqyrave financiare
 1. Analizat horizonatale  qe perfshi llogaritjen e ndryshimeve ne vlere  ( ne leke) dhe ne perqindje ne vitin aktual  ne raport me vitin paraardhes.
Perqindja e ndryshimit  =  shuma e ndryshimit  / shuma e  elemntit ne vitin e meparshem x 100
 1. Analiza vertikale
Perdoret per krahasimin  e rendesise te  elementeve  te caktuar ne aktivitetin dhe gjendjen financiare te biznesit.
 1. Analiza e tendences
Sipas kesaj metode merret ne analize biznesi per  nje kohe 5- vjecare
Indeksi i shiytjeve = shumen e shitjeve viti 2005 / shuma e shitjeve  viti 2000x100
 1. Analiza e raporteve te gjendjes financiare
Raportet si tregues permbledhes jane te dobishem sepse mund te perdoren  per te perbledhur shkurtimisht marrdheniet  dhe rezultatet qe jane te rendesishme  per vleresimin e treguesve me te rendesishem te biznesit.
 1. Raporti per vleresimin e likuiditeteve
likuiditet eshte aftesia qe ka nje kompani qe me fondet qe zoteron te paguaj faturat ( shlyej detyrimet) ne afatin e maturimit te tyre  si dhe te perballoj nevojat e papritura per para.
 1. Raporti qarkullues  aftesia qe ka kompania per shkyerjen e borxheve afatshkurtera
Aktive qarkulluese  / detyrimet qarkulluese
 1. Raporti i shpejtesise ose “prova acide “ ( acid test )
1 leke ne arke ose banke  eshte me i gatshem per te shlyer detyrimin se 1 leke ne cdo lloj inventari . mjetet monetare te arketueshme  / detyrimet afatshkurtera
 1. Kthyeshmeria e llogarive te arketueshme (klientave )
Tregon se sa kohe mesatarisht llogarite e arketueshme jane kthyer ne para gjate nje periudhe te caktuar. Shitje / gjendjen mesatare te llogarive te arketueshme
 1. Kthyeshmeria e inventarit = kostoja e mallrave te shitura  / gjendjen mesater te invenatarit
 2. Caku ( kufiri ) i fitimit  = te ardhurat neto  / shitjet
 3. Raporti i kthyeshmerise se Ativeve = te ardhurat neto / gjendja mesatare e aktiveve ( merren dy vitet dhe pjestohen me dy)
 4. Kthimi ne aktive = te ardhurat neto / totali mesatare i aktiveve
 5. Kthimi ne kapitalin e vete = te ardhurat neto / kapitali meatar i pronarit
 6. Te ardhurat per aksione  = te ardhurat neto  / numri i aksioneve
 7. Raporti i borxhit me kapitalet e veta  = totali i detyrimeve / kapitalin e  pronarit
 8. Raporti i mbulimit te interesit = ta ardhurat neto para taksave + shpenzimet e interesit   / shpenzimet e interesit.
 9. Analiza e raporteve te studimit te tregut. Cmimi i tregut eshte shuma me te cilen njerezit jane te gatshem te blejne ose te shesin aksionet
Raporti Çmimi / Te ardhuara  ,at raportin e cmimit aktual te nje aksioni ne tregun e aksioneve me te ardhurat per aksion. Ky  raport tregon se sa jane te gatshem investitoret te paguajne per nje leke te ardhura per aksion
 1. Shuma e dividenteve te marra  ( te prodhuara) = dividenti per aksion / Çmimi korrent i tregut per aksion. Ky eshte nje mates i kthimit te aktiveve ( mjeteve qarkulluese ) te nje investitori te investuara ne aksione .
 2. Rreziku i tregut  mat ndryshueshmerine  e çmimit te tregut  te nje aksioni ne raport me ndryshueshmerine e çmimit te aksioneve te tjera.

V. Pasqyrat financiare dhe ndryshimi i nivelit te çmimit.
Ndertimi i pasqyrave financiare mbi bazen e lekut historik dhe te kostos historike bene qe ne kushtet e inflacionit dhe te ndryshimit te cmimeve  te rezultojne shmangie ne treguesit e ketyre pasqyrave si dhe analizen qe u behet atyre.

Kthimi i lekut historik ne leke aktual  behet me ane te :

= kosto hostorike e aktivit  / indeksi  i cmimit ne kohen qe aktivi eshte blere x indeksi aktual i cmimit.

VI Kostoja  historike dhe vlera aktuale e kontabilitetit.
Kostoja eshte baze e rendesishme e matjese se kontabiliteti financiar.

RAPORTIMI I NDRYSHIMEVE NE GJENDJEN FINANCIARE
1. Pasqyrat e ndryshimit te gjendjes financiare
            a. Bilanci     b. Pasqyra e te ardhurave      c. Pasqyra e kapitalit neto te pronarit
2. Nje pasqyre tipike e ndryshimit te gjendejs financiare ne pergjithesi perbehet :
a.Sigurimi i burimeve  financiare  ( fondeve)
            b. Perdorimi i burimeve financiare ( fondeve)
3. Kapitali punues dhe ndryshimit te gjendejs financiare. Ndryshimi i gjendjes financiare  te biznesi rezultojne prej :
            a. Ndryshimit te kapitalit punues
            b. Prej ndryshimeve te tjera qe prekin kapitalin punues.

Kontabiliteti eshte nje system i plote per te mbledhur,analizuar dhe komunikuar informacionin financiar.
Ai eshte nje system :
per matjen e veprimtarise se biznesit
shfrytezimin e rezultateve per drejtimn e ndermarrjes.
Per te pergatitur raporte per pronaret, per zyrat e tatimeve e agjenci te tjera publike informuese dhe rregullatore.
Per kete qellim kontabilistet bejne bejne regjistrimin e veprimeve qe pasqyrohen ne kontabilitet ( transaksionet) si :
Te ardhurat e marra
Shpenzimet e kryera
Taksat e shlyera etj
Nga keta tregues percaktojme efektin e menaxhimit te nje biznesi.

Llogarimbajtja eshte regjistrimi i  veprimeve qe pasqyrohen ne kontabilitet ( transaksioneve kontabile). Llogarimbajtja eshte vetem nje faze e kontabiliteti

Sistemi kontabel eshte nje procedure e organizuar per te indentifikuar, matur, regjistruar dhe ruajtur informacionin financiar ne menyre qe ai te mund te perdoret ne deklaratat financiare dhe raportet e menxhimit .
Sistemi perfshin njerezit raportet,kompjuterat procedurat dhe burimet qe nevojiten per te perpiluar veprimet financiare.

Kontabilisti eshte personi qe siguro, nepermjet sistemit kontabel, raportet financiare dhe deklaratat e nevojshme per planin, per kontrollin dhe per marrjen e vendimeve per zhvillimin e aktivitetit. Ai menaxhon te gjitha aktivitetet financiare te shoqerise dhe qendron ne kry te sistemit kontabel.

Kontabiliteti financiar perbledh informacionin per perdoruesit e jashtem  - grupet e konsumatoreve, sindikatat, aksioneret dhe agjencite shtetrore.

Kontabiliteti i menaxhimit  i sherben perdorueseve te brendshem
per te  marre vendime
per te monitoruar veprimtarine aktuale
per te planifikuar aktivitet e ardhshme
per te dhene nepuneseve te tjere informacione kontabel

Kontabel te autorizuar  ( ekspert kontabel) quhen ata qe afrojne per publikun sherbime kontabel.

Auditimi  bene ekzaminimin e sistemit kontabel te nje kompanie per te percaktuar ne se raportet e saj financiare paraqesin ne menyre te drejte veprimet e saj.

Sherbimet per sistemin fiscal  perfshijne asistence jo vetem ne pergatitjen e raporteve qe kerkojne autoritet  fiskale por edhe ne planifikimin e taksave.

Mjete e kontabilitetit
1. Dokumentacioni baze  (DB
Dokumentacioni baze  (DB) permban dokumntat e prodhuara nga vete kompania per te pasqyruar nje veprim , nje ngjarje ekonomike.
Dokumetat justifikuese jane dokumeta te leshuara nga te tretet qe i adresohen kompanise ose qe i sherbejne asaj per te justifikuar nje veprim apo ngjarje ekonomike.

Transaksioni eshte veprim qe kryet per te pasqyruar nje ngjarje ekonomike ne kontabilitet i cili duhet ti referohet dokumetave baze

2. Regjistrat 
Regjistrimet fillestare te dokumetave baze
Faturat e shitjeve
Faturat e blerjeve
Mandate arketimet
Mandate pagesat
Dokumetat e bankes
Flete hyrjet e magazines
Flete daljes e magazines
Liste pagesat
Flete doganimet
Etj.
Regjistrimet ndermjetese
Libri i shitjes
Libri i blerjeve
Libri i arkes
Libri i bankes
Libri i furrnitoreve
Libri i klienteve
Regjistri i magazinave
Regjistri i prodhimit
Etj

Regjistrimet finale
Ditari i kontabiliteti
Libri i madh
Kartelat e llogarive
Inventari i magazinave
Inventari i aktiveve te qendrueshme

DEKLARATAT FINANCIARE

Ditari nje regjistrim kronollogjike i veprimeve financiare qe perfshin nje pershkrim  te shkurter per cdo secilin veprim te kryer.

Libri i madh eshte nje regjister final ku permblidhen veprimet e ditareve te vecante.

Raportet financiare sherbejne per te kuptuar gjendjen financiare te kompanise te tilla jane Bilanci  te ardhura shpenzime etj.

PROCEDUART E REGJISTRIMIT

Bazohen net re koncepte kryesore:
1. Ekuacioni i kontabiltetit
Aktivet = Detyrimet + Kapitalin vetjake
Aktivi eshte nje burim ekonomik qe pritet ti dhuroje te mira nje shoqerie
Detyrimi eshte nje borxh qe shoqeria i detyrohet nje te jashtmi
Kapitali vetjake eshte sasia e parave qe do marrin pronari nese shesin te gjitha aktivet e nje shoqerie dhe shlyejne te gjitha detyrimet  e saj
Kapitalin vetjake= Aktivet  - Detyrimet 
2. Regjistrimi  me parti dyfish
Pra mbajtjen e dy shenime per cdo veprim nese blini nje mall zvogeloni gjendjen e parave dhe zmadhoni gjendjen e inventarit.
Ky regjistrim siguron qe ekuacioni kontabel te jete gjithmone ne balance.
3. Llogarite ne forme T  per debited he kredite
Quhet formati qe perdoret per regjistrimin e veprimeve  neper llogari
Kolona e majte e T eshte quajtur debit  dhe kolona e djathte eshte quajtur kredit

DEKLARATAT FINANCIARE

1. Bilancet  ofrojne informacione te detajuar ne lidhje me aktivet, detyrimet dhe kapitalin vetjake   ( Aktive Pasive)
Aktivet
Active te qendrueshme  Aktive qarkulluese
Pasivet
Kapitali vetjak dhe Detyrimet
2. deklarata e te ardhurave  ose Deklarata e fitimit dhe humbjes
3. analizimi i deklarates financiare
Deklaratat financiare sigurojne te dhena te cilat mund te perdoren
per tregues te ndryshem  krahasues
per te analizuar gjendjen financiare te nje ose me shume kompanie
per te vleresuar progresine e nje kompanie
treguesit grupohen net re klasifikime.
 1. Treguesit e aftesise per te paguar
Aftesia e saj per te shlyer borxhet     
Treguesit e aftesise aktuale per te paguar    active aktuale / detyrime aktuale
Treguesit e aftesise afatgjate per te paguar Raporti i borxhit me kapitalin vetjake      detyrimet totale / kapitalin vetajk
 1. Treguesit e fitueshmerise
Kthimi i investimit   fitmi  neto / Kapitalin vetjak
Fitimi per aksion     fitmi neto / numri i aksioneve
 1. Treguesit e aktivitetit
Raporti i qarkullimit te inventarit    pra sa shpejte nje inventare eshte prodhuar dhe shitur.
Raporti i qarkullimit te inventarit    = kostoja e te mirave te shitura / inventarin mesatar
Inventari mesatar  =( inventari ne fillim  + inventarin ne mbarim )  / 2


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen